תנאים כלליים להזמנת סידורי עבודה, לבעלי רישיון BASIC:

1. כללי:

א.הסכם זה מפרט את תנאי ההזמנה למתן שרות להכנת סידורי עבודה, בהתאם לדרישות המזמין שנשלחות לקונטרולנט באמצעות ממשק משתמש BASIC שהמזמין הוריד מהאתר של קונטרולט בכפוף לתנאי השימוש של רישיון BASIC.

ב. הסכם זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ובכל מקום בו מופיע כיתוב בלשון זכר, הכוונה היא לנשים וגברים כאחת, ללא שום הבדל.

ב. הסכם זה ביחד עם הסכם משתמש קצה ,מהווים את תנאי ההתקשרות בין חברת קונטרולנט למזמין.

2. מחירים:

א. בהתאם למחירון המוצג באתר. המחירים נקובים בש"ח ועל המחירים יתווסף מע"מ כחוק.

ב. במקרה של הזמנה במתכונת והיקף שונים מהמפורט במחירון, המחיר יהיה בהתאם להצעה.

3. תנאי תשלום:

א. לקוחות מוסדיים:30 יום מתום החודש בו יוצרו ונשלחו סידורי העבודה למזמין.

4. שינויים במחיר

א. חברת קונטרולנט שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המחירונים מעת לעת, ללא שום הודעה מראש. יחד עם זאת, שינויים במחיר לא יחולו על הזמנות שכבר בוצעו.

5. אופן התשלום:

א. כפי שיסוכם עם בין הצדדים באחת מהאפשרויות הבאות: תשלום באמצעות בכרטיס אשראי, תשלום בצ'ק חברה, או תשלום בהעברה בנקאית .

6. התחייבות קונטרולנט: ראה סעיף 8 הסכם משתמש קצה.

7. התחייבות המזמין: ראה סעיף 9 הסכם משתמש קצה.

8. הגבלת אחריות:

א. אחריות קונטרולנט מוגבלת לאמור בסעיף 8 של הסכם משתמש קצה .

ב. מעבר לאמור לעיל לא תישא קונטרולנט בשום אחריות אחרת במפורש או מכללא, לרבות בגין דמי נזק או פיצויים בגין נזקים ישירים, או עקיפים ו/או אחרים שיגרמו ללקוח ו/או למי מעובדיו או לצד שלישי כלשהו, או תשלום בגין הפסדים,אובדן רווחים, בין שנבעו מרישיון זה, או דרך ביצועו, ו/או כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש בתוכנה או במידע/נתונים שהופקו ממנה או טופלו על ידה.

ג. בכל מקרה גובה האחריות של קונטרולנט מוגבל לגובה התמורה החודשית האחרונה ששולמה לקונטרולנט.

9. אבטחת מידע:

א. חברת קונטרולנט אינה אחראית על אבטחת המידע של הלקוח וכל נזק שיגרם ללקוח בשל דליפת מידע אם בגלל פריצה לשרת של קונטרולנט,או לשרת של הלקוח, או לשרת של AMAZON או לשרת של חברות הסליקה וכרטיסי האשראי או לשרת כלשהו אחר, או כתוצאה ממחדל של קונטרולנט או של הלקוח או מכל סיבה אחרת.

ב. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהעברת בסיסי הנתונים מהלקוח לקונטרולנט ולאחר מכן השבת קבצי האקסל וה- PDF עם סידורי העבודה,מתבצעת בדואר אלקטרוני וברשת האינטרנט והיא חשופה לדליפה ברמת הסיכון הקיימת ברשתות אלה.קונטרולנט לא תישא בשום אחריות במקרה של אובדן או דליפה של הנתונים לגורם לא מוסמך, שלא היה אמור לקבל את המידע. הלקוח לא יוכל לדרוש פיצוי בגין שום נזק שיגרם לו או למי מעובדיו או לצד ג' כלשהו.

ג. סידורי העבודה יאוחסנו במחשב של משתמש הקצה או בשרתים של הלקוח. קונטרולנט לא תהיה אחראית לאחסן קובצי נתונים של סידורי עבודה. האחריות על האבטחה והשמירה של כל קבצי הנתונים, כולל סידורי העבודה היא של הלקוח בלבד.

10 . הערות כלליות:

א. המזמין מאשר כי קרא את תנאי הזמנה זו וכן את הסכם משתמש קצה

ב. עדיפות בין מסמכים: במקרה של סתירה בין מסמך זה והסכם משתמש קצה, מסמך זה גובר.

ג. מוסכם על הצדדים שסמכות השיפוט הבלעדית לפי הסכם זה הינה של בתי המשפט בעיר באר שבע, ישראל.